“کار بین الملل” با شروع کار و فعالیت خود، صفحەای دیگر بە نشریات چپ و دمکراتیک در فضای رسانەای کشور و دنیا اضافە می کند. نشریە اینترنتی ما در صدد است با ترجمە مقالات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر زبانهای موجود در دنیا، خوانندە ایرانی و یا مسلط بە زبان فارسی را با تجارب دیگر نیروهای مترقی و تحول طلب جهان آشنا کند. کار اینترناسیونال پلی ارتباطی خواهد بود مابین نیروهای دگراندیش در جهت گسترش و تعمیق ایدەهای عدالت طلبانە و آزادی خواهانە در سطح جهانی.

مدتها بود کە در میان ما، بعنوان بخشی از نیروهای چپ و تحول خواە، این فکر و ایدە شکل گرفتەبود کە با توجە بە حضور درازمدت بخش مهمی از چپ ها در خارج از کشور، و تسلط بر زبانهای مختلف دنیا، چرا دست بە ایجاد کانالی زدە نشود کە در آن بتوان از طریق ترجمە، تجارب غنی موجود در جهان را بە داخل کشور منتقل کردە و نسل جوان و تشنە آزادی، دمکراسی و عدالت موجود در ایران را با آن آشنا نکرد. خوشبختانە تدارک کار دیدە شد و متوجە شدیم کە در واقع چە پتانسیل عظیم و بکری موجود است کە هنوز چرخهای بزرگ آن بە فراخور توان خود بە حرکت درنیامدەاست.

خوانندگان “کار بین الملل” در مراجعە بە سایت مشاهدە می کنند کە صفحە اینترنتی ما دارای سە ستون اصلیست: ستون دست راست مکان دربرگیرندە مطالب نوشتاری هیئت تحریریە و یا نویسندگان دیگر خواهدبود، ستون وسط حاوی مطالب متنوع ترجمەشدە از مترجمان، و ستون سوم جای معرفی کتاب و یا مجلەهای گوناگون خواهد بود. علاوە بر این سعی می شود کە از مطالب مندرجە، فایل صوتی در قوارە پادکست تهیە شود و سایت دارای اپلیکیشن های ویژە خود باشد کە بتدریج همە این موارد جایگذاری و فعال خواهند شد. خوانندگان نشریە ما می توانند از طریق صندوق پستی سایت و یا کانال تلگرامی با ما در تماس باشند، و موارد مورد نظر خود را با ما و خوانندگان نشریە طرح کنند.

نشریە اینترنتی ما یک ماە اول بشیوە آزمایشی کار خواهد کرد تا با پیشنهادات احتمالی خوانندگان و اهل قلم خود بتواند با ایجاد تغییرات لازم در آن، کیفیت خود را بالاتر ببرد.

ما تولد “کار بین الملل” را بەگونەای تجربەای دیگر در جهان رسانەای چپ کشور می دانیم، و امیدوارم با تداوم کار آغازشدە، برگی دیگر بر غنای تاریخ چپ و نیروهای عدالت خواە افزودەشود.

هیئت تحریریە کار بین الملل

١١ ماە نوامبر ٢٠٢١