خوانندگان نشریە ما می توانند از طریق صندوق پستی سایت

و یا کانال تلگرامی با ما در تماس باشند، و موارد مورد نظر خود را با ما و خوانندگان نشریە طرح کنند.