پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

کار بین الملل نشریەای اینترنتی مستقل با اعتقاد بە سوسیالیسم دمکراتیک است. نشریەای باورمند بە خرد جهانی کە با ترجمە و انتشار مطالب مهم و مفید از نویسندگان و نشریات غیر ایرانی، بە امید ایجاد حلقەای اندیشەای بین کاربران خود با متفکرین و نویسندگان مترقی و عدالت خواە در سراسر گیتی است.

حزب کمونیست نروژ و عدم استقبال رای دهندگان نروژی

فرخ نعمت پور

 

 

 

حزب کمونیست نروژ، از طیف کمونیستهای منعطف بە اردوگاە سابق شرق، در انتخابات اخیر پارلمان این کشور کە در پاییز برگزار شد، از رای های ریختە شدە بە صندوق تنها توانست ٣٠١ رای را بە خود اختصاص بدهد! این در حالیست کە حزب سرخ نروژ کە منتهاالیە جناح چپ در صحنە سیاسی این کشور محسوب می شود، توانست با کسب ۴،٧ درصد آرا (١۴١ هزار رای)، و فرستادن هشت نمایندە بە مجلس این کشور، پیروزی مهمی را برای خود رقم بزند. همچنین، سوسیالیستهای چپ، کە بعد از حزب سرخ در منتهاالیە جناح چپ این کشور قرار می گیرد، با کسب ٧،۶ درصد، (٢٢٨ هزار رای)، سیزدە کرسی از کرسیهای پارلمان نروژ را تسخیر کرد.

اما براستی راز شکستهای پیاپی حزب کمونیست نروژ در تمامی این سالها چە بودەاست؟ چرا این حزب نتوانستە مورد توجە رای دهندگان نروژی قرار بگیرد و مانند دیگر چپهای این کشور، کرسی های پارلمانی را علیرغم مشارکت مداوم در انتخاباتها بە خود اختصاص دهد؟

بی گمان دلایل متفاوتی وجود دارند، از جملە تعلق این حزب بە طیف احزاب کمونیست طرفدار اردوگاە شرق کە در زمان جنگ سرد از جانب دولتهای کشورهای اروپای غربی تحت فشار بودند.

اما شاید داستان در جائی دیگر قرار گرفتەباشد. اینکە اینگونە احزاب کمونیستی کمتر در شرایط دمکراتیک امکان رشد و نفوذ دارند و تجربە نشان دادەاست بیشتر در کشورهای غیردمکراتیک از امکان تودەای شدن و کسب قدرت سیاسی و یا مشارکت در آن برخوردارند. اما باز جای تعجب باقیست چونکە اعضای این حزب در کشور دمکراتیکی مانند نروژ بزرگ شدە و تربیت یافتەاند، بنابراین عجیب است کە مانند دیگر احزاب چپ این کشور نتوانستەاند بە خود آیند و از طریق خودانتقادی و تغییر و بازنگری در منش و دیدگاههای سیاسی در بزنگاهای انتخاباتی این کشور، نقش قابل ملاحظەای ایفاء کنند.

حکایتی از قاطعیت و ریسک پذیری یک زن سیاستمدار

نخست وزیر فقط برای یک روز در ۲۴ نوامبر، هفته پیش، خانم ماگدالنا اندرسون Magdalena Andersson)) از حزب سوسیال دمکرات به اولین زنی تبدیل شد که باید دولت در کشور سوئد را رهبری می کرد. از طرف روزنامه عصر با پرستیژ سوئدی “آفت نبلادتAftonbladet) ) که از سال ۱۸۳۰ میلادی

ادامه مطلب

یک دولت سبزتر

  مجله ایتالیایی: Internazionale دو ماه از انتخابات روز ۲۶ سپتامبر می گذرد. بنظر می رسد آلمان تصمیم دارد که بعد از ۱۶ سال تحت رهبری خانم آنجلا مرکر، بالاخره تاریخ را ورق بزند. در تاریخ ۲۴ نوامبر، احزاب سوسیال دمکرات (Spd)، سبزها و حزب لیبرال دمکراتیک Fdp)، اعلام کردند

ادامه مطلب

سوسیالیست ها بولیوی را نجات می دهند

برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، “اوو مورالس” استعفا داد و بجای او “جینین آنیز چاوز” نایب رئیس راست افراطی مجلس سنا، بر خلاف قانون اساسی، به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. رژیم کودتا اقدام  به موجی از اعمال نقض حقوق بشر نمود. اتحادیه‌های کارگری، فعالان بومی و حامیان حزب جنبش برای

ادامه مطلب

موج اعتصابات در امریکا صحنه ای نادر و زیباست

” Striketober[i]” قدرت فزاینده کارگران را نشان می دهد- اما آیا منجر به تغییر پایدار می شود؟ کمبود نیروی کار دوران پسا- پاندمی این اهرم قدرت را به کارگران داده است، اما کارشناسان تردید دارند که این امر به افزایش پایدار در عضویت اتحادیه منجر شود. اتحادیه های کارگری ایالات

ادامه مطلب

جرعه ای از روسیه

ودکا یکی از شاخص های هویتی روسیه است که اما کمتر از صد سال تاریخ دارد. چطور متولد شده و چگونه در عرض زمان تحول پیدا کرده و چرا به یک سمبل کشور تبدیل شده است؟  هر چند دو مشروب الکلی موجود دیگر به نام های «ماتریوشکاها» و «بالالایک» دارای

ادامه مطلب

سوسیالیسم از نگاە حزب سرخ نروژ

فصل ششم   چرا سوسیالیسم؟ حزب سرخ برای دمکراسی بیشتر مبارزە می کند، در واقع برای جامعەای دمکراتیک تر از جامعە کنونی؛ جامعەای کە در آن تصامیم بزرگ توسط جمع اتخاذ می شوند. سئوال این است کە جامعە چگونە می تواند توسط اکثریت مردم هدایت بشود. ما چنین جامعەای را سوسیالیستی

ادامه مطلب

حقوق بشر زنان تحت فشار شدید بین المللی است

برابری جنسیتی و حقوق مربوط به تنظیم خانواده و سلامت جنسی در مذاکرات بین المللی در 10-15 سال گذشته بسیار بحث برانگیز شده است. کشورهای محافظه کار و گروه های مذهبی از نقاط مختلف جهان به طور فعال در حال لابی گری برای مخالفت و تضعیف توافقنامه های بین المللی

ادامه مطلب

زمینه لابی کردن فست فود برای جهان؟

فست فود برای جهان؟چگونه هشت میلیارد نفر به زودی می توانند به اندازه کافی غذا بخورند؟ این سوالی است که در اجلاس مواد غذایی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منتقدان از تأثیر صنایع غذایی انتقاد می کنند. با وجود همه تلاش ها برای مبارزه با گرسنگی در

ادامه مطلب
No more posts to show

معرفی فصلنامه جاکوبین

جاکوبین فصل نامه است  که  در  نیویورک منتشر و  دیدگاه های سوسیالیستی دمکراتیک را در زمینه سیاست، اقتصاد و فرهنگ ارائه می دهد. روشنفکران و جوانان چپ مدرن را در حول خود جمع کرده و در سالهای اخیر گرایشی بین جوانان اروپایی هوادار این فصلنامهایجاد شده که آن را در کشورهای خود با زبان بومی منتشر کنند. نوام چامسکی فیلسوف و زبان شناس معروف امریکایی این مجله را “پرتوی نور‌ در زمانهای تاریک ” نامید

جاومه کاپدویلا         Jaume Capdevila

KAP   امضای هنری آقای جاومه کاپدویلا   Jaume Capdevila کارکاتوریست مترقی و پیشروی اسپانیایی است. او با هنر خود  به مسائل سیاسی و اجتماعی می پردازند .